યા અલી ખૂબ મજાલીસ ઝીનત કરકે,
ફરશ બીછાઇ ગાલી,
આન બયઠે હંય તખ્ત કે ઉપર,
શાહ કરીમ શાહ વાલી,

આજ રાજ મુબારક હોવે,
નૂર અએન અલીકું રાજ મુબારક હોવે,
શાહ આલે નબીકું રાજ મુબારક હોવે,
હોવે હોવે આજ રાજ મુબારક હોવે...૧

યાલી દીદાર લેનેકું આયે શાહ તેરી,
હિંદી જમાએત સારી,
સિજદા બજાકર નજરાં દેવે,
જાન અપનીંકું વારી આજ..૨.

યા અલી તેરા નસીબા રોઝે અવ્વલસે,
દેતા હયરે કમાલી,,
શાહા સુલતાન શાહકે મુખમેંસે નીકલા,
શાહ કરીમ શાહ વાલી .આજ..૩

યા અલી શાહ કહું તો તુજકું બજા હય,
બખ્ત બુલંદ પેશાની,
છોટી ઉમરમેં આલી મરતબા,
તાલુકી હય નિશાની આજ...૪.

યા અલી તખ્ત ને છત્ર તુજકું મુબારક,
ઝહેરાછી કે પિયારે,
અબૂલ હસનશાહ કરણી સો તેરી,
જન્નત આપ સંવારે આજ..૫.

યા અલી તખ્ત ને છત્ર સુનકે તેરે,
ફલકસે બરસે નૂરા,
મોતી તબાકા હાથુંમેં લેકર,
શાહકું વધાવે હુરાં...૬.

યા અલી મહેમાનખાનેમેં મોમનકું જબ,
લાએ ઇદ મુસલ્લે,
શમ્સી જો સલવાત પડ કર,
મારફતકી ખુશિયાલી આજ..૭.

યા અલી તેરી મુબારકબાદીકે ખાતર,
સૈયદ કરતે મુનાજાત,
શાહા નજફ તેરે પુશ્તપનાહ,
તેરે દુશ્મન હોવે ફનાહ આજ..૮.

Gujarati Ginans