એજી ઉથી અલ્લાહ ન ઘુરેં બંદા, તું સૂતે સજી રાત,
નકા જોરી જીવજી બાના નકા સમર સાથ,

શાહુજો મન્નીડો તિનિખે જેકે સુભુડે જાગન,
સુભુડે ન જાગીઆ તેંખે હુરૂ ન ઇંદીયું હથ,
સે હાય હાય કંદા હથ હણીંદા,
જીઅં હારી વીન્યાઇ વટ. શાહજો..૧

એજી બાના તોજો તકીઓ યારા, કંડનમે કૂડ,
પસી રતા ગુલડા યાર,વીન્યાઇજ મૂડ શાહજો.૨.

એજી બાના તોજો તકીઓ યારા, કંડનમે કીઓ,
જડેં સિચાણુ સૂર કંઇ યાર, તડે સમરિયો શાહજો..૩.

એજી કપાતીએ કતીઉ યારા, જડે સૂતા લોક,
તેનની પાંહજે કતે વીધો, ગીચી ગાડો થોક શાહજો...૪.

એજી જેડોની તેડો અગીઓ યારા, હુંધ કતેઆઇ,
પોય સુભાણી સરતીએ વીચ, મીલી મરકેઆઇ શાહજો..૫.

એજી કોઠા મંડપ માંડીઉ, ઘર ઘોડા ને ભંડાર,
કે ન નેઆ પાણસેં યારા, જીવ ચલંતે વાર શાહજો..૬

એજી ભણે પીર સદરદીન, આંહી સુણો મોમન વીર,
અલખ ત્રુઠો તિનિખે, જીની સુન્યાતો શાહા પીર શાહજો...૭.

Gujarati Ginans