એજી અબ તેરી મહોબત લાઞી,
દિલ મેરે મહોબત લાઞી,
નેનુસે નેન મિલાવો મેરે સાહેબ. …૧

એજી ખોલો પરદા સનમુખ દેખો,
હસ હસ મુખ દીખલાવો મેરે સાહેબ. …૨

એજી તેરી સુરતકા પીર શમશ પિયાસા,
દરશન દાન દીલાવો મેરે સાહેબ. …૩

એજી હમસુ રીસ ન કરીએ ઓ પિયારા,
હમકુ સંગ ચલાવો મેરે સાહેબ. …૪

એજી જુવાની દીવાની સો કુછ ન નીભેગી,
જીયુ નદીયુ કા નીર ચલાવો મેરે સાહેબ. …૫

એજી આશક તેરા તેરે સાથ ચલેગા,
દો્સ્તી દિલ બીચ લાવો મેરે સાહેબ. …૬

એજી છેલ છબીલા એ સુનો અલબેલા,
મયા તુ મન બીચ લાવો મેરે સાહેબ. …૭

એજી ચંચલ ચાલા એ જોબન મતવાલા,
મહોબત મનમે લાવો મેરે સાહેબ. …૮

એજી તેરી રમ્ઝકા પિયા મૈ હુ દીવાના,
ઈશ્ક અકલ ભુલાયા મેરે સાહેબ. …૯

એજી મુખડા દેખિયા તબ હખ્ખયા,
પીર શમસ કંથી સુણાયા મેરે સાહેબ. …૧૦

Gujarati Ginans